จีสด้า จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตร ผลักดัน GI Tech For Green Area “นำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว” นำเทคโนโลยีเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

24 มิ.ย. 65 – ที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจีสด้า GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

กำหนดจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าผ่านการสัมมนาร่วมกัน Co-Creation ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้มุมมองเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว เพื่อความสมดุลและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อน GI Technology ในรูปแบบ Co-Creation สานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ โฆษกจีสด้า และผอ.สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ เปิดเผยถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นในครั้งนี้ว่า จีสด้าในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย ได้ดำเนินงานมากว่า 20 ปี สร้างประโยชน์ให้สังคมมากมายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดการน้ำ ภัยพิบัติ ภาคการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการผังเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ตลอดจนด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม โดยนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกคนจะต้องเจอกับมลพิษจากก๊าซต่างๆ มากมาย

ดร.สยาม กล่าวอีกว่า การนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทรัพยากรป่าไม้ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความหนาแน่นและจำแนกชนิดป่าไม้ ร่วมกับการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ ในการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน และคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ป่าของประเทศ

นอกจากจะได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลากว่าวิธีที่ต้องใช้คนจำนวนมากและข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละปีจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำไปใช้บริหารจัดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน