5 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปกป้อง “โลมาอิรวดี” บริเวณทะเลสาบสงขลา กลาง 6 แผนงาน ระยะ 5 ปี

27 พ.ย. 66 – ที่หอประชุมราชรถสโมสร อาคาราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม

ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ระหว่าง 5 หน่วยงาน

โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายบัญชา สุขแก้ว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนาม

นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา

โดยเบื้องต้นมีแผนจัดทำแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 67-71 ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ การลดภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดีและแหล่งที่อยู่อาศัย การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาและการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

การศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาและชีววิทยาของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประชากรโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา การดำเนินงานอนุรักษ์โลมาอิรวดี และการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

รวมถึงการบริหารจัดการแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา เพื่อปกป้องคุ้มครองโลมาอิรวดี และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน