สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร

ราชกิจจา พระราชทานยศ – 25 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๕ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันเอก วิฑิต ไตรนภากุล  เป็น  พันเอก
๒. ว่าที่ ร้อยโทหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์  เป็น  ร้อยโทหญิง
๓. ว่าที่ ร้อยโทหญิง ลาภิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  เป็น  ร้อยโทหญิง
๔. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์  เป็น  ร้อยตรีหญิง
๕. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น  ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ และลำดับที่ ๒ ถึง ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

บทความก่อนหน้านี้ชักพระทางน้ำ ตื่นตาตื่นใจ! ประเพณีโบราณ นักท่องเที่ยวนับพันร่วมงานแน่น
บทความถัดไปหุ้นไทยมีแรงซื้อกลับเพิ่มขึ้นหลังปรับลงแรงเกินไป