มีพระราชโองการฯ ให้นายตำรวจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์พิเศษ

มีพระราชโองการฯ ให้นายตำรวจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจา พระราชโองการ – 10 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


 

บทความก่อนหน้านี้สมาคมบอล เข้าเยี่ยมเยียวยา ปาณัสม์ แข้งฟุตซอลประสบอุบัติเหตุ
บทความถัดไปหวั่นพระปลอมป่วน! งาน หลวงพ่อคูณ ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ใครทำนอกเหนือพินัยกรรม