ปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระราชทานดอกไม้แด่ทูลกระหม่อม

ปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระราชทานดอกไม้แด่ทูลกระหม่อม

วันที่ 5 เม.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออก ณ อาคารทรงงาน กรมสุขภาพจิต ประทานพระโอกาส ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้า เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เม.ย. 2562

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปพระราชทาน และประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

 

บทความก่อนหน้านี้บูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะ รวมภาพแฝดอิน-จัน หนึ่งเดียวในพิษณุโลก
บทความถัดไปขวาจัดดัดจริต :คอลัมน์ ใบตองแห้ง