โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก. โอนงบประมาณบางส่วนทหาร-กำลังพล เป็นส่วนราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก. โอนงบประมาณบางส่วนทหาร-กำลังพล เป็นส่วนราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ – เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนด โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วน ของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พร้อมระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

  • มาตรา 1 ชื่อเรียก พ.ร.ก. ฉบับนี้
  • มาตรา 2 กำหนดให้ พ.ร.ก. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • มาตรา 3 กำหนดการโอนอัตรากำลังพล และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตามที่ รมว. กลาโหมประกาศกำหนดไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์
  • มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กอวบ’ ฟิตยันเกษียณ แถลงจับยากว่า 6 แสนเม็ด ก่อนอำลาชีวิตราชการ
บทความถัดไปไม่มีประกันกระบะคว่ำ13ศพ! แม่โกวิทย์สุดเศร้า ปาดน้ำตาเล่าคำพูดสุดท้ายลูก(คลิป)