‘บิ๊กแป๊ะ’วางกฎเข้ม แต่งตั้งโยกย้าย สว.-รอง ผบก. ส่งรายชื่อก่อน 27 พ.ย.

24 ต.ค. 2562 - 21:40 น.

‘บิ๊กแป๊ะ’วางกฎเข้ม แต่งตั้งโยกย้ายสว.-รอง ผบก. ส่งรายชื่อก่อน 27 พ.ย.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แต่งตั้งโยกย้าย / เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความที่ 0009.231/ว63 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการ(ผบช.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับการ (ผบก.) ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

โดยบันทึกระบุว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2562 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2560 ลง 20 ก.พ. 60 เรื่องการปรับปรุงระบบพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง ตร.ที่297/2562 ลง 10 พ.ค. 62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งมอบหมายอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรอง ผกก.ลงมา ใน บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค. 61 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

1.การจัดทำบัญชีขอมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23(2)(3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งใน 29 ต.ค.62

2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 บช.และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 14 พ.ย.62

2.2 บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และ รอง ผบก.ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 14 พ.ย.62 ,ระดับ สว. และรอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 20 พ.ย. 62 แล้วส่งไปยัง สกพ.(ผ่าน ทพ. )

โดยให้ทุกหน่วยบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลงานกำลังพล ตร. เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก ทพ. แล้ว ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยใน 27 พ.ย. 62 โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับพร้อมกันใน 2 ธ.ค.62

3.ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอหรือดำเนินการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังตร. (ผ่าน ทพ.)ใน 14 พ.ย.62

4.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

5.ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2561 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 14 พ.ย.62

6.ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

7.การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน ให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนโดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค. 62 เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยเคร่งครัด

8.การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งรวมถึง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการ ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ถูกต้อง

9.ให้ บช.ที่มิได้สังกัดสงผบ.ตร.รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวน คำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 27 พ.ย. 62

ทั้งนี้การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยังตร.ผานกพ)นั้นให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mait address ที่ pol.appointment@gmail.com และให้ดำเนินการตาม ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัด

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘บิ๊กแป๊ะ’วางกฎเข้ม แต่งตั้งโยกย้าย สว.-รอง ผบก. ส่งรายชื่อก่อน 27 พ.ย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง