สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้ง วาระ 62 รอง ผบก.-ผกก. 2,429 ตำแหน่ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 28 พ.ย. เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 674-677/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ คำสั่งที่ 674/2562 จำนวน 571 ราย ,คำสั่งที่ 675/2562 จำนวน 661 ราย, คำสั่งที่ 676/2562 จำนวน 660 ราย และคำสั่งที่ 677/2562 จำนวน 537 ราย ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นกลุ่ม รอง ผบก.-ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน รวม 2,429 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นคำสั่งชุดแรก ของการแต่งตั้งสว.-รองผบก. วาระประจำปี 2562

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน