Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2563

ด่วน! องค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เกือบ 1 พันคน

30 มิ.ย. 2563 - 13:12 น.

ด่วน องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เกือบ 1,000 คน โดยระบุว่า ประสบภาวะขาดทุนเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

วันที่ 30 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ระบุว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของ สกสค. มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่ สกสค. มอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสกสค. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิ.ย.2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563

ด่วน องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เกือบ 1 พันคน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบุขาดทุนเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

ด่วน องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เกือบ 1 พันคน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบุขาดทุนเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ด่วน! องค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เกือบ 1 พันคน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง