ศธ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ รับฟัง ‘ครู-น.ร.’ หวังช่วยแก้ปัญหาท่ามกลางโควิด ติดตามการฉีดวัคซีนของครูว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือวาระเร่งด่วน 7 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า จากที่ตนมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ไปทำการบ้านว่าจะขับเคลื่อน นโยบาย 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win)

คือ 1.เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3.Big Data 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6. การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ7.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้เห็นผลภายใน 3-5 เดือนอย่างไร

จากที่ดูรายละเอียดที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมาแล้ว พบว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องปรับเพื่อสอดรับกับนโยบายที่วางไว้ ที่ประชุมจึงมีมติตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการทำงาน ในแต่ละวาระเร่งด่วน โดยได้วางแผนการทำงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ซึ่งแผนระยะสั้นจะให้คณะทำงาน ต้องติดตามและขับเคลื่อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เช่น ความปลอดภัยของผู้เรียน ก็จะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น เพื่อการทำงานเกิดความคล่องตัว ส่วนแผนระยะยาว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนและขับเคลื่อนงานควบคู่กับแผนระยะสั้นด้วย

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนวางแผนจะตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมา โดยศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางที่รับข้อมูล และข้อเรียกร้องต่างๆ มาจากทุกหน่วยงาน โดยมีปลัด ศธ. เป็นผู้ดูแลหลัก เพราะมองว่ามื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ แต่ละพื้นที่อาจจะพบปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอน ครู นักเรียน และผู้ปกครองอาจจะเกิดความกังวล จึงศูนย์เฉพาะกิจนี้ เข้ามาช่วยเหลือดูแล และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

เพราะในสถานการณ์จริงการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความผันผวน ทั้งนี้ศูนย์เฉพาะกิจ จะติดตามการฉีดวัคซีนของครูด้วยว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ พร้อมกับประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

“การตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มั่นใจว่า ศธ.มีศูนย์ที่คอยเป็นพี่เลี้ยง และแนะนำปัญหาที่เกิดขึ้น ดิฉันจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนโครงสร้างการทำงาน ว่าจะรับปัญหาไปสู่การแก้ไขอย่างไร ซึ่งศูนย์เฉพาะกิจนี้อาจจะทำหน้าที่คล้ายกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)” รมว.ศธ. กล่าว

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน