“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลระยะที่ 3 จำนวน 14 จังหวัด เป็นโครงการในพระราชดำริ ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 35,148 ครัวเรือน 104,881 ราย

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ 3 จำนวน 14 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 35,148 ครัวเรือน 104,881 ราย ให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อีก 9,569,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ 3 จำนวน 14 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ประกอบด้วย 1.บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 2.บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 4.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 5.บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 6.บ้านแห้วคำ หมู่ที่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

7.บ้านคำอีหงษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาขาม อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬิสนธุ์ 8.บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 9.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 10.วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 11.บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 12.บ้านหนองไก่เหลือง หมู่ที่ 7 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 13.บ้านคลองสาลี หมู่ที่ 2 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และ 14.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่ 7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน