มีผลบังคับใช้แล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เช็กเลย 10 จังหวัด เริ่มจ่าย 13 เมษายนนี้ เป็นต้นไป นายจ้างไม่จ่าย มีความผิดตามกฎหมาย

วันที่ 12 เม.ย.2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567 โดยมีผลวันที่ 13 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป นั้น

เป็นไปตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท

เมื่อถามว่า หลังจากประกาศใช้แล้ว จะมีลูกจ้างที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างประมาณกี่คน นายไพโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำลังรวบรวมข้อมูลว่าหลังจากมีการประกาศใช้ไปแล้ว จะมีลูกจ้างที่ได้รับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กำหนดทั้งหมดกี่คน เพื่อนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เชื่อว่าจะมีตัวเลขเบื้องต้นแล้ว

ถามต่อว่า เมื่อประกาศมีผลวันที่ 13 เม.ย. หมายความว่านายจ้างต้องคิดค่าจ้างให้ลูกจ้างนับตั้งแต่วันดังกล่าวใช่หรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า นายจ้างรับทราบเรื่องการประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาทแล้ว ซึ่งระยะแรกจะมีการปรับในธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวก่อน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้

เมื่อถามว่า หากลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร นายไพโรจน์ กล่าวว่า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือเป็นกฎหมายแล้ว

ดังนั้น หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งลูกจ้างเองถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถติดต่อมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่

ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่จ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานประเภทกิจการโรงแรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 และ มาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสี่ร้อยบาท ในท้องที่ ดังนี้

 • (1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน วัฒนา
 • (2) จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา
 • (3) จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
 • (4) จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 • (5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
 • (6) จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
 • (7) จังหวัดภูเก็ต
 • (8) จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ
 • (9) จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 • (10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

 • (1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 • (2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไมใช่งานตาม (1)

ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราวันละสี่ร้อยบาท

ข้อ 5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567

มีผลบังคับใช้แล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เช็กเลย 10 จังหวัด เริ่มจ่าย 13 เมษายนนี้ เป็นต้นไป นายจ้างไม่จ่าย มีความผิดตามกฎหมาย

มีผลบังคับใช้แล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เช็กเลย 10 จังหวัด เริ่มจ่าย 13 เมษายนนี้ เป็นต้นไป นายจ้างไม่จ่าย มีความผิดตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน