โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้น ‘นายพลตำรวจ’ 43 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 27 พ.ค.67

ความว่า มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 43 ราย ดังนี้

1. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ เป็น พลตํารวจเอก
2. พลตํารวจตรี กําพล กุศลสถาพร เป็น พลตํารวจโท
3. พลตํารวจตรี กิตติพันธุ์ จุนทการ เป็น พลตํารวจโท
4. พลตํารวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ เป็น พลตํารวจโท
5. พลตํารวจตรี ชนวีร์ ชมาฤกษ์ เป็น พลตํารวจโท
6. พลตํารวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร เป็น พลตํารวจโท
7. พลตํารวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู เป็น พลตํารวจโท
8. พลตํารวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต เป็น พลตํารวจโท
9. พลตํารวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย เป็น พลตํารวจโท
10. พลตํารวจตรี สมเกียรติ วัฒนพรมงคล เป็น พลตํารวจโท

11. พลตํารวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ เป็น พลตํารวจโท
12. พลตํารวจตรี สําเริง สวนทอง เป็น พลตํารวจโท
13. พลตํารวจตรี อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น พลตํารวจโท
14. พันตํารวจเอก กตธน ศรีงามช้อย เป็น พลตํารวจตรี
15. พันตํารวจเอก กษิภณ ศิริจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี
16. พันตํารวจเอก กิตติ กองแสงศรี เป็น พลตํารวจตรี
17. พันตํารวจเอก โกศล ยามา เป็น พลตํารวจตรี
18. พันตํารวจเอก โกศล วีรวิศาล เป็น พลตํารวจตรี
19. พันตํารวจเอก จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม เป็น พลตํารวจตรี
20. พันตํารวจเอก ฐนกร คุ้มวงศ์ เป็น พลตํารวจตรี

21. พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข เป็น พลตํารวจตรี
22. พันตํารวจเอก เผด็จ โชคเรืองสกุล เป็น พลตํารวจตรี
23. พันตํารวจเอก พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรี
24. พันตํารวจเอก ภูดิท พานิชประเสริฐ เป็น พลตํารวจตรี
25. พันตํารวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ เป็น พลตํารวจตรี
26. พันตํารวจเอก มานะ นาคทั่ง เป็น พลตํารวจตรี
27. พันตํารวจเอก เมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล เป็น พลตํารวจตรี
28. พันตํารวจเอก รณภพ พรอรุณ เป็น พลตํารวจตรี
29. พันตํารวจเอก วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี
30. พันตํารวจเอก ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจตรี

31. พันตํารวจเอก สมพร กฤษณพิพัฒน์ เป็น พลตํารวจตรี
32. พันตํารวจเอก สราวุธ ศรีชัย เป็น พลตํารวจตรี
33. พันตํารวจเอก สาโรช ขวัญบุญจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี
34. พันตํารวจเอก สุชาติ สอด เป็น พลตํารวจตรี
35. พันตํารวจเอก สุธี เข็มราช เป็น พลตํารวจตรี
36. พันตํารวจเอก สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์
37. พันตํารวจเอก อริยพล สินสอน เป็น พลตํารวจตรี

38. พันตํารวจเอกหญิง กัลยกร คุณมี เป็น พลตํารวจตรีหญิง
39. พันตํารวจเอกหญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง
40. พันตํารวจเอกหญิง ไฉไล เที่ยงกมล เป็น พลตํารวจตรีหญิง
41. พันตํารวจเอกหญิง บังอร คล้ายสกุล เป็น พลตํารวจตรีหญิง
42. พันตํารวจเอกหญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง เป็น พลตํารวจตรีหญิง
43. พันตํารวจเอกหญิง รุ่งทิวา ผิวขาว เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน