Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 2563

แพร่ สั่งห้ามขายเหล้า-ปิดโรงแรมชั่วคราว หวังป้องกัน โควิด ช่วงสงกรานต์

10 เม.ย. 2563 - 13:32 น.

ผู้ว่าฯแพร่ เอาด้วย! ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายเหล้า-ปิดโรงแรมชั่วคราว หวังควบคุมการแพร่ระบาด โควิด หลังคาดการณ์ประชาชนหลั่งไหลเข้าเมืองช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจ.แพร่ ได้ออกคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่994/2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดแพร่ (เพิ่มเติม)(ฉบับที่ 14)

ตามที่จังหวัดแพร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่1/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค.2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่9/2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่6/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันเละควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 (เพิ่มเติม) นั้น

อาศัยอำนาจตาความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคคิดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) ข้อ 1 การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ข้อ 30 วรรคสองและวรรคสาม ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดโรคและความจำเป็นของประชาชน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัด อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ จังหวัดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าจ.แพร่ และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด จึงมีมติเห็นชอบให้จ.แพร่ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยให้ร้านค้า หรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และร้านที่ประกอบการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายข้างตัน ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือให้ สุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แก่บุคคลใด เว้นแต่ การจำหน่าย จ่ายแจก หรือให้สินค้าอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. ถึงวันที่ 20 เม.ย.2563

2.ให้ปิดโรงแรมทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันทุกแห่งในพื้นที่จ.แพร่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 หากโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันแห่งใดมีความประสงค์จะเปิดให้บริการต่อไปให้ทำแผนการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวโควิด-19 ยื่นต่อที่ทำการปกครองอำเภอแห่งห้องที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

โดยต้องมีความเห็นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ให้ความเห็นชอบก่อน จึงพิจารณามีคำสั่งอนุญาต เป็นราย ๆ ไป ตามความจำเป็นแห่งกรณี เว้นแต่โรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันนั้น มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ให้พักต่อไปได้

เมื่อผู้เข้าผู้แจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดในทันทีโดยไม่มีการรับผู้เข้าพักใหม่อีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันที่ยังมีผู้เข้าพักอยู่แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้อำเภอทราบเพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการที่เข้าข่ายเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดแพร่กำหนด ในระหว่างที่รอคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้โรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าวปิดให้บริการจนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาต จึงจะเปิดให้บริการต่อไปได้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษหามาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคคิดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. พ.ศ.2563

________________________________________________

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ข่าวสด official account ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ แพร่ สั่งห้ามขายเหล้า-ปิดโรงแรมชั่วคราว หวังป้องกัน โควิด ช่วงสงกรานต์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง