เซ็นทรัลจ่ายค่าเช่าที่ดิน “โรงแรม-ห้างลาดพร้าว” ให้การรถไฟ ปี’61 มูลค่า 1,036 ล้านบาท รับแล้วรวมทั้งสิ้น 8.66 พันล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เซ็นทรัลจ่ายค่าเช่าที่ดิน – นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้รับการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ประจำปี 2561 ประกอบด้วยค่าเช่าที่ดินบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,036,897,000 บาท ส่งผลให้จนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยม ย่านพหลโยธิน ระหว่างปี 2551-2561 รวมแล้วทั้งสิ้น 8,668,596,000 บาท

สำหรับการชำระเงินครั้งนี้ สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2551 – 18 ธ.ค. 2571 จำนวน 47.22 ไร่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงิน 21,298,833,000 บาท

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ในรายละเอียดสัญญาการชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ที่บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องมอบให้แก่การรถไฟฯ ตลอดระยะเวลาสัญญามีรายละเอียด ประกอบด้วย ค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิตามข้อ 8 ของสัญญาเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,611,103,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีค่าอากรและค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) โดยแบ่งชำระเป็น 5 งวด งวดแรกชำระในวันที่สัญญามีผลบังคับงวดที่เหลือแต่ละงวด มีกำหนดระยะเวลาชำระห่างกัน 12 เดือน นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระงวดก่อนหน้านั้น ซึ่งปัจจุบันได้ชำระในส่วนนี้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าเป็นเวลา 20 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,687,730,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าอากร และค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา

ขณะเดียวกันหากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุกๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตรา 5% โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เช่น ประมาณการรายได้ระหว่างปี 2562-2566 รวมรายได้ช่วง 5 ปี จำนวน 26,281,000,000 บาท โดยบริษัทจะต้องจ่ายตอบแทนดังกล่าวให้การรถไฟฯ จำนวน 1,314,050,000 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของทุกๆ 5 ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน