พาณิชย์เผยราคาถั่วเหลืองลดต่อเนื่อง สั่งพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สั่งลดราคาน้ำมันถั่วเหลือง – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ว่า ได้ร่วมกับผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เนื่องจากราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชถั่วเหลืองลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ในปัจจุบันระดับราคาเมล็ดถั่วเหลืองยังคงลดลงจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองไม่ขยายตัวมากนัก แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร ยังคงมีราคาจำหน่ายปลีกที่ขวดลิตรละ 55.00 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบัน

วิชัย โภชนกิจ

กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็นให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

โดยราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา และจะไม่มีการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายปลีกแนะนำน้ำมันถั่วเหลืองอีกต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน