Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

‘อลงกรณ์’นำทีมทูตเกษตรไทยพบ 3 ผู้บริหารเอฟเอโอ

25 พ.ย. 2562 - 18:26 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (FAO/IFAD/WFP) ณ กรุงโรม น.ส.รัชนก แสงเพ็ญจันทร์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) และนางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับ Mr. Arni Mathiesen ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Mr. Mximo Torero Cullen ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ Mr.Bukar Tijani ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ด้านเกษตรและปกป้องผู้บริโภค เพื่อถกโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยพร้อมผลักดันในเวทีโลก

โดย FAO ชื่นชมไทยในการช่วยพัฒนาประมงและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Blue Growth) จากความสำเร็จของไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งไทยมีองค์ความรู้ ตัวอย่างผลสำเร็จและประสบการณ์ที่สามารถช่วยเหลือเชิงนโยบายและเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิกได้

นายอลงกรณ์ กล่าวว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนและผู้ส่งออกอาหารทะเลอันดับต้นของโลก ได้ผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fishery Policy) การขับเคลื่อนการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN – IUU) และได้เสนอโครงการ“ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Cooperation on Sustainable Fisheries) ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ไทยมีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวประมงเชิงอนุรักษ์ (Fisherman Village Stay) ตามนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรและประมงเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อช่วยส่งเสริมการประมงพื้นบ้าน การเกษตรเชิงท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และกระจายรายได้ให้ชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร ชาวประมง การทำประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิม และซื้ออาหารสด อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์โดยวิสาหกิจชุมชน นายอลงกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Fisherman ซึ่งโครงการนี้จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ประกอบอาชีพในถิ่นฐานบ้านเกิด สืบทอดวิถีทำประมงพื้นบ้าน สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีในการหาช่องทางทำการตลาดออนไลน์

นายอลงกรณ์ เสริมว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การค้าออนไลน์มีบทบาทและความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรต้องปรับตัวให้ทัน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน ไทยมี Cloud Kitchen ซึ่งเป็นการทำธุรกิจร้านอาหารตามสั่งผ่าน Mobile Application และนำส่งลูกค้าตามต้องการ ทำให้การเข้าถึงอาหารได้ในปริมาณที่ต้องการ สะดวกรวดเร็ว และป้องกันอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) ซึ่งหากเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีในการขายสินค้าออนไลน์ได้เอง จะสามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรจากพ่อค้าคนกลางได้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำว่าปัจจุบันไทยกำลังรุกขับเคลื่อน “นโยบายเกษตร 4.0” พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนการผลิตภาคเกษตร เช่น ‘โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร’ (AgriTech and Innovation Center) เป้าหมาย 77 จังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการของ 6 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการเงิน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งพร้อมเปิดศูนย์ทั่วประเทศภายในปีหน้า

นอกจากนี้มีโครงการ‘Quick Win บริการ 4.0’ เพื่อพัฒนาระบบบริการและบริหารออนไลน์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการออกใบอนุญาตและการออกใบรับรอง เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเปิดบริการทุกหน่วยงานในสังกัดภายในต้นปีหน้า


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘อลงกรณ์’นำทีมทูตเกษตรไทยพบ 3 ผู้บริหารเอฟเอโอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง