น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าผู้นำเข้าทุเรียนต่างประเทศร้องเรียนว่าทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐาน และพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนทำให้ไม่สามารถรับประทานได้ เบื้องต้นพบว่าเกิดจากเกษตรกรขายทุเรียนยกสวนทำให้ทุเรียนมีการผสมกันระหว่างทุเรียนสุกกับทุเรียนอ่อน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างต้นเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนพ.ค.ของทุกปี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทุเรียนไทยกำลังทยอยออกผลผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เกษตรกรจึงเร่งตัดทุเรียนออกจำหน่าย ทำให้ทุเรียนที่ส่งออกไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นทุเรียนอ่อน จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการค้าทุเรียนให้คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักเพื่อรักษาตลาดต่างประเทศ

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ตลาดส่งออกหลักของทุเรียนไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ซึ่งผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวนิยมบริโภคทุเรียนของไทยเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็พบว่า ยังมีผู้บริโภคบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจถึงการบริโภคทุเรียนว่าควรจะต้องส่งกลิ่นหอมและสุกก่อนจึงจะรับประทานได้

ทั้งนี้ ไทยส่งออกทุเรียนทั้งที่สุกแล้วและรอระยะเวลาการสุกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเมื่อไปถึงตลาดปลายทางผู้จัดจำหน่ายในประเทศนั้นๆ ได้นำทุกเรียนทั้งหมดออกจำหน่ายทันที โดยไม่ทราบว่าทุเรียนนั้นสุกหรือไม่ เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานจึงได้ทุเรียนที่ยังไม่สุก ทำให้ลูกค้าตำหนิและขอเงินคืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสั่งการไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยรวมทั้งทุเรียน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการบริโภคผลไม้อย่างถูกต้อง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ส่งออกก่อนส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

“ปัจจุบันล้งผลไม้ในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย โดยเป็นนิติบุคคลที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.42 ของจำนวนล้งที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจทั้งล้งไทย และล้งที่ร่วมลงทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพล้งไทยให้มีความเข้มแข็งและต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้นวัตกรรมช่วยในการขยายตลาด เช่น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce มาช่วยในการขยายตลาด โดยได้มีการเปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @ จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางผลไม้ออนไลน์ของภูมิภาคตะวันออกและใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น”

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งประสานไปยังกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบและกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องได้มาตรฐานก่อนการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ เพื่อให้ทุเรียนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยประเภทต่างๆ ไปยังต่างประเทศในระยะยาวอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน