กลัวได้ช้า ธกส.เผยแผน โอนเงินเยียวยาเกษตรกร ใน 4 วัน พบไร้บัญชีอื้อ!

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 25 พ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ส่งสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สํานกังานบรหิารจัดการหนี้สาธารณะ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา ธ.ก.ส. ได้ปรับแผนการโอนเงินให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่จะโอนเงิน เฉพาะในวันทําการ เป็นดําเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีแผนการโอนเงิน ต่อเนื่อง ในวันที่ 26 – 29 พ.ค. 2563 รวม 4 วัน เกษตรกรจํานวน 2,019,434 ราย เป็นเงิน 10,097.17

ล่าสุด การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พ.ค.2563 รวม 8 วัน จํานวน 4,722,105 รายจํานวนเงิน 23,610.53ล้านบาท โดยในวันที่ 25 พ.ค. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จํานวน 499,746 ราย จํานวนเงิน 2,498.73 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบและอุทธรณ์สิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ https://www.moac.go.th หลังจากมีการนําข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาคจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน

แต่หากไม่สามารถดําเนินการได้ จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดําเนินการ หากมีการอนุมัติ เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่หากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง คณะกรรมการเยียวยาฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะดําเนินการภายใน 12 วัน หากมีการอนุมัติเกษตรกรจะได้รับเงินเยี่ยวยา

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ จํานวน 438,251 ราย เนื่องจากไม่พบ หมายเลขบัญชี ธ.ก.ส. และเกษตรกรไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ https://www. เยียวยาเกษตรกร.com

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. และหากเป็นบัญชี ที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจะทําให้การโอนเงินเข้าบัญชีรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจะสามารถรับเงินโอนได้ ภายในเดือนพ.ค. 2563 รวมทั้งขอให้เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน