ดีดีการบินไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานล็อตใหญ่ รวม 14 ตำแหน่ง ฝ่าย “ช่าง-ภาคพื้น-ครัว”มีผล 1ก.ย. 63

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 088 /2563
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท การบิไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 14/2563เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 ที่เห็นชอบให้แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญจำเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
สายปฏิบัติการ (DO)
ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)
1. นายพิสุทธิ์ สุทธิสรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV)
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝายบริการบนเครื่องบิน (DQ-B) ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุดสรรค์ ภัทรายน ผู้จัดการกองสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (QX) ดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการกองวางแผนและบริหารอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QE)
3. นายพัลลภ อุกฤษฏ์ ผู้จัดการกองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QJ)
ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-PU)
โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม
ฝายช่าง (DT)
4. เรืออากาศเอก เจริญ สุขดง ผู้อำนวยการฝ่ายช่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา) (MB)
(Expatriate Staff) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-JS) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม
5. นางไอลดา หิรัณยเลขา ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ (DO-H) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง(DT-IH) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม
ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-A)
6. เรืออากาศตรี ดุษดี ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (TE) ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-D)
ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)
7. นายมนตรี จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด (LO)
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B)
หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FZ)
8. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด (FD)
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FP)
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK)
9. นายกิตติ ซินประหัษฐ์ Senior Ground Services Specialist (ระดับ 9) สังกัดฝ่ายควบคุม
การบริการภาคพื้น (KZ) ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองควบคุมการบรรทุก (KL)
ฝ่ายครัวการบิน (DC)
10. นายวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร (CX) ดำรงตำแหน่ง
รักษาการ ผู้จัดการกองการช่าง (รักษาการ CT) อีกตำแหน่งหนึ่ง
11. นายยุทธนา ชลจริญ ผู้จัดการกองพัสดุกลาง (CJ) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ
ผู้จัดการกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (รักษาการ CU) อีกตำแหน่งหนึ่ง
12. นายปราโมทย์ ธีรธรรม ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดำรงตำแหน่ง
รักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินลูกค้า (รักษาการ CL-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง
13. นางณัฐากรณ์ จริญกุล ผู้จัดการแผนกบริการผลิตภัณฑ์พิเศษ (CV-P) ดำรงตำแหน่ง
รักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (รักษาการ CV-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง
14. นายอร่ามสิทธิชัย ด้วงทองสุข ผู้จัดการแผนกจัดหาภายในประเทศ (CU-L)
ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการแผนกจัดหาต่างประเทศ (รักษาการ CU-I) อีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ยกเว้นลำดับที่ 8, 13, 14 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นตันไปสั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน