ต่อลมหายใจ บินไทยงดส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 เดือน ช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 240 ล้าน เร่งประคองสภาพคล่องให้อยู่ถึง มี.ค. 64

รายงานข่าวจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานฯ ซึ่งมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ งดนำเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานฯ เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค.63 ทั้งนี้เพื่อช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงที่บริษัท ฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง และยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการการบินได้ตามปกติ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้การดำเนินการงดดังกล่าว สามารถทำได้ตาม พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายทะเบียนกองทุนฯ สามารถออกประกาศตาม มาตรา 10/1 ซึ่งระบุว่า กรณีเห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดประเภทธุรกิจระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“ปัจจุบันการบินไทยมีพนักงาน ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ราว 1.9 หมื่นคน จากพนักงานทั้งหมด 2.1หมื่นคน โดยคาดว่าการงดส่งเงินสมทบนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงพนักงานชีพฯครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละ 80 ล้านบาท ซึ่งหากงดส่ง 3 เดือน ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 240 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถนำเงินในส่วนนี้ ไปใช้จ่ายด้านอื่นๆที่จำเป็นได้ รวมทั้ง บริษัทยังต้องพยายามรักษาสภาพคล่องที่มีอยู่ให้สามารถใช้ให้ได้นานถึงเดือนมี.ค.-เม.ย. 64 ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าบริษัทจะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ โดยหลักงจากนี้ประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯจะต้องรายงานมติที่ประชุมดังกล่าวให้ รมว.คลังรับทราบต่อไป”

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน