ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ให้การบินไทย ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูได้อีก1เดือน

5 ม.ค. 2564 - 14:11 น.

ชาญศิลป์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ให้การบินไทยขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูได้อีก 1 เดือน จนถึง4 กุมภาพันธ์ 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (5 ม.ค. 64)นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทย ขยายะระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตามที่การบินไทยได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามกฎหมายที่ผู้ทำแผนต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น
บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม
เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประการที่จำเป็นต้องพิจารณา วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุนและโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อกฎหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้าตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต
การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย และต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในหลักการต่าง ๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เห็นพ้องกับหลักการต่าง ๆ นั้นด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้
ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
โดยหลังจากนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ให้การบินไทย ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูได้อีก1เดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง