เฮ!ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 833.22 บาท/ตัน กระทรวงอุตสาหกรรมยันไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

เฮ!ครม.เคาะราคาอ้อย – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 อัตราเฉลี่ยทั่วประเทศคือ ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย อัตราตันละ 833.22 บาท ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส กำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส เท่ากับ 49.99 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลอ้อยขั้นสุดท้าย กำหนดไว้ที่ 357.09 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 อยู่ในระดับสูงกว่าราคาขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น โดยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 อย่างที่เคยเกิดขึ้นในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ส่วนประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ระหว่างไทยกับบราซิลนั้น เรื่องนี้ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด

สำหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในครั้งนี้ อยู่ในระดับสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ดังนั้น กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินชดชยส่วนต่างตามมาตรา 56 แห่งพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 อย่างที่เคยเกิดขึ้นในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา

ส่วนประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลกระหว่างประเทศไทยกับบราซิล นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า เรื่องนี้ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด และโดยที่เรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่บัญญัติให้ภายหลังจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้ความเห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายแล้ว ให้เสนอที่ประชุมครม. พิจารณา เมื่อครม. เห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน