ครม. ไฟเขียวเคาะราคาอ้อยขั้นต้น 920 บาท และผลตอบแทนการผลิต-จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 394.29 บาท/ตัน

ครม. ไฟเขียวอ้อยขั้นต้น – นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ก.พ. 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2563/64 ทั้ง 9 เขต โดยคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ในอัตราตันละ 920 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 98.17% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตัน และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 394.29 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า เรื่องที่เสนอมานี้เป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.อ้อย และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 กำหนดให้ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ำตาลทราย ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 80% ของประมาณการรายได้ แล้วแจ้งให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานทราบ พร้อมกับประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน

จากนั้นจึงให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอประมาณการรายได้ ราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น และผลการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อพิจารณา แล้วให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ครม.พิจารณา หากผ่านการเห็นชอบแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะนำเรื่องนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน