ครม.เห็นชอบงบรายจ่ายปี’62 วงเงิน 3 ล้านล้าน พร้อมไฟเขียวงบกลางปี 150,000 ล้าน

16 ม.ค. 2561 - 22:37 น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,255,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 4.7% หรือ 75.2% ของวงเงินงบประมาณ ส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีจำนวน 666,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 1% หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.2% ของวงเงินงบประมาณ ขณะที่รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีจำนวน 78,500 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9.1% คิดเป็น 2.6% ของวงเงินงบประมาณ โดยปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีรายได้สุทธิ 2,550,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.1% จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจำนวน 450,000 ล้านบาทซึ่งเท่ากับปี 2561 คิดเป็น 2.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับการจัดทำงบประมาณปี 2562 ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า จีดีพีประเทศไทยจะขยายตัว 4.2% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% โดยกำหนดให้หน่วยงานส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณในวันที่ 25 ม.ค.นี้ จากนั้นในวันที่ 10 เม.ย.2561 ครม.จะให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณและจัดรับฟังความคิดเห็น ส่วนในช่วงวันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 2561 สำนักงบประมาณจะสรุปรับฟังความคิดเห็นและจัดทำงบประมาณเสนอครม.ในวันที่ 8 พ.ค. จากนั้นในวันที่ 28 พ.ค. 2561 ครม. จะให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณและเอกสารประกอบส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 7 มิ.ย. สนช. จะพิจารณาในวาระที่ 1 พร้อมตั้งกรรมาธิการพิจารณาในรายละเอียด และวันที่ 30 ส.ค. จะพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 และคาดว่าในวันที่ 7 ก.ย. จะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณขึ้นทูลเกล้าถวาย

นอกจากนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2561 หรือที่เรียกว่า งบกลางปี โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 100,358 ล้านบาทและรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 49,641.9 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลมี 3 โครงการคือ โครงการที่ 1 คือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่เหมาะสมในกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านโครงการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว งบประมาณ 35,358 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่ 3 คือโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาและส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.เห็นชอบงบรายจ่ายปี’62 วงเงิน 3 ล้านล้าน พร้อมไฟเขียวงบกลางปี 150,000 ล้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง