นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการข้าวอยู่ระหว่างเปิดการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 300,000 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 โครงการนี้ดำเนินการ 3 ปีภายใต้เป้าหมาย 100,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ เพราะจากการผลิตข้าวระบบอินทรีย์ที่ทำให้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินอุดหนุนตามข้อกำหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์

ล่าสุดมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 จังหวัด เกษตรกร 1,946 กลุ่ม จำนวน 45,607 ราย พื้นที่ 487,105.80 โดยขั้นตอนต่อไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวจะดำเนินการกลั่นกรองข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโครงการและนำเสนอ chief of Operation จังหวัดเห็นชอบภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 ทั้งนี้เงื่อนไขโครงการของปี 2561 ที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ของเกษตรกรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง มีทะเบียนเกษตรกร เป็นสมาชิกธ.ก.ส. พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ และเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนม.ค. 2561

สำหรับงวดเงินงบอุดหนุนครั้งที่ 1 จำนวน 69.161 ล้านบาท พื้นที่ 34,580.35 ไร่ เกษตรกร 186 กลุ่ม จำนวน 4,009 ราย ในพื้นที่ 16 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดและภาคใต้ 1 จังหวัด ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ต่อไป ส่วนเกษตรกรที่ยังเหลือบางส่วนกำลังนำเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจำนวน 115 กลุ่ม เกษตรกร 2,532 ราย ในพื้นที่ 26,436.75 ไร่ เป็นเงิน 52.873 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน