น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารมาตลอด ตั้งแต่การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ การรับรองสถานที่รวบรวมไข่ ศูนย์รวบรวมนมและปัจจุบันได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าไปยัง การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ นั่นก็คือ โครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยได้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน และสามารถสอบย้อนกลับได้

“เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าในเทศกาลตรุษจีนเนื้อสัตว์นั้นปลอดภัย โดยผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสินค้าเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งมีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีความความปลอดภัยสำหรับการบริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ถือเป็นการยกกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งระบบ”

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดมากกว่า 9,338 แห่งทั่วประเทศ และได้มีแผนขยายการรับรองเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมกับประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย กรมปศุสัตว์จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน