ราชทัณฑ์ รับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ชูนโยบาย “3 ส 7 ก”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ก.พ. ที่ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา

โดยกรมราชทัณฑ์ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยการมีกระบวนการในการสื่อสารผ่านแนวนโยบาย ข้อสั่งการ ประกาศหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายในการบริหารงานราชทัณฑ์ ได้แก่ “นโยบาย 3 ส 7 ก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความสุจริต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการโดยไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่ทำธุรกิจการจัดซื้อจัดจ้างขายของกับหน่วยงานอย่างไม่โปร่งใส

และส่งเสริมข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา

ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมด้านความโปร่งใสให้กับข้าราชการในสังกัด รวมทั้งได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กร โดยการสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุภารกิจของกรมราชทัณฑ์ได้

ด้วยการดำเนินการสร้างค่านิยมด้วย หลักการ “4 S” เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ในการฝึกอาชีพให้ประสบความสำเร็จทุกรายตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างคนดีในสังคมต่อไป โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกแห่ง จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสอดรับกับหลักการ “4 S” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ซึ่งประกอบด้วย 1. S : STRONG ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีร่างกายที่เข้มแข็ง แต่งกายดี น่าเชื่อถือ 2. S: SMART เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีบุคลิก ท่าทางดี มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดทั้ง EQ และ IQ สามารถปฏิบัติงานได้หลายบทบาทหน้าที่ 3. S : SERVICE กำชับให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม เอาใจใส่ดูแล รวมไปถึงการพัฒนาการบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ 4. S: SUCCESS ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสำเร็จในการคืนคนดีสู่สังคมให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ด้วยความใส่ใจและมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของกรมราชทัณฑ์อย่างเข้มข้น ทำให้กรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานราชทัณฑ์ด้วยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสะท้อนผ่านผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวม (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ในระดับสูงสุดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด

โดยได้คะแนน ร้อยละ 88.20 ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก และทำให้กรมราชทัณฑ์แทบปราศจากข้อขัดแย้งหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรต่อไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Open Government ได้อย่างแท้จริง รักษามาตรฐาน ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน