สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’

31 มี.ค. 2562 - 08:03 น.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’

สมเด็จพระเทพฯ – นับตั้งแต่ “นางศรีประไพ พรหมณี” ครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะครูดีเด่นด้านภาษาไทยของมูลนิธิสมานฯ เมื่อปี 2554

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’ : รายงานพิเศษ

อะไรที่คนอื่นทิ้งครูศรีประไพนำมาทำเป็นสื่อการสอนได้หมด

ส่งผลให้วิธีคิดและการทำงานของครูภาษาไทยคนนี้เปลี่ยนไป เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสฝากภารกิจสำคัญให้เธอสานต่อ ดังที่ครูศรีประไพเล่าว่า “ในวันที่ดิฉันเข้ารับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมานฯ

พระองค์ท่านทรงฝากไปถึงครูภาษาไทยทั่วประเทศ 4 ข้อ ซึ่งดิฉันจำได้ขึ้นใจ ข้อ 1 ให้คุณครูตั้งใจสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ข้อ 2 สอนให้นักเรียนพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง ถูกตามอักขรวิธี ข้อ 3 สอนให้คัดลายมือให้สวยงาม ไม่เป็นตัวถั่วงอก และข้อ 4 สอนให้รักและอนุรักษ์ภาษาไทย ให้ถือว่าเป็นภาษาของชาติ”

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’ : รายงานพิเศษ

สื่อการสอนทำจากวัสดุไม่ใช้แล้ว

หลังจากนั้นครูศรีประไพ ซึ่งเป็นครูสอนชั้น ป.1 มาตลอด ได้พยายามคิดค้นจนนำมาสู่นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านและเขียน 4 เดือนอ่านออกเขียนได้ อันเป็นเทคนิคการสอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงฝากไปถึงครูสอนภาษาไทย โดยได้นำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวไปถ่ายทอดให้ครูทั่วประเทศได้ฟัง

สำหรับครูศรีประไพนั้น เป็นครูตัวอย่างอีกคนที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา และเมื่อปี 2554 ก็ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ฯลฯ

สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่านวัตกรรม 4 เดือนอ่านออกเขียนได้ประสบความสำเร็จ นั่นคือ ผลทดสอบปรากฏว่านักเรียนชั้น ป.1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อ่านออกเขียนได้ 100%

ด้วยความรู ้ความสามารถ และความตั้งใจของเธอและคณะครูของโรงเรียนชุมชน บุ่งคล้าฯ ทำให้คณะครูและบุคคลในวงการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้เรื่อยมา

นอกจากนี้เธอยังเป็นวิทยากรสอนและถ่ายทอด ประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพให้กับครูทั่วประเทศ ทำให้ครูสอนภาษาไทยที่ผ่านการอบรมหรือมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบุ่งคล้าฯ นำนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 4 เดือนอ่านออกเขียนได้ไปใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะทำให้ครูมีคู่มือมีเทคนิคการสอนที่ได้ผลจริงๆ แล้ว ยังทำให้เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาไทยด้วย

ครูศรีประไพเล่าว่า โรงเรียนชุมชนบ้าน บุ่งคล้าวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 127 คนสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3 มีครู 12 คน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’ : รายงานพิเศษ

ตัวเธอเองสอนเด็กชั้น ป.1 มาตลอด ตั้งแต่บรรจุเป็นครูเมื่อปี 2524 รวมระยะเวลา 38 ปี โดยสอนวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ และในช่วงหลายปีมานี้มีเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญามาเรียนร่วม ซึ่งจากการสอนด้วยนวัตกรรมดังกล่าวมาเป็นเวลา 7 ปีกว่าแล้ว บวกกับการสอนในรูปแบบ “ฝึกซ้ำย้ำทวน” เป็นเวลาหลายปี ทำให้เด็กออทิสติก หรือเด็กพิการทางสติปัญญาบางคนสามารถอ่านออกเขียนได้

นวัตกรรมนี้ว่า เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนมิ.ย., ก.ค., ส.ค. และก.ย. เด็กป.1 ทุกคนจะต้องอ่านได้ เดือนที่ 1 ใช้วิธี “แจกลูกผูกรัก” คือ แจกลูกกับพยัญชนะ สระ แล้วนำแม่ ก.กา การผันวรรณยุกต์ แม่ก.กาให้เด็กได้เรียนด้วย

พอเดือนที่ 2 สะกดคำแจกลูกตัวสะกดคําเป็น คือแม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย โดยการสะกดคำแจกลูก เขียนตามคำบอกคัดลายมือ พอเดือนที่ 3 ตัวสะกดคำตายคือแม่กก แม่กด แม่กบ เดือนที่ 4 สอนอักษรควบ อักษรนํา สระลดรูปเปลี่ยนรูปและตัวการันต์ช่วงเวลา 4 เดือนนี้ เด็กอ่านออกเขียนได้หมดเลยในภาค 1

ส่วนภาคเรียนที่ 2 ใช้เทคนิค “เน้นซ้ำย้ำทวน” พอจบชั้นป.1 เด็กทุกคนจะอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เขียนตามคำบอกถูกต้องทุกคำ รวมทั้งใช้วิธี “เสริมคนเก่ง ซ่อมคนอ่อน” หมายถึงให้เด็กเก่งช่วยสอนเสริมให้กับเด็กที่เรียนอ่อนด้วย โดยในห้องเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มเก่งจะให้ดูแลกลุ่มปานกลาง ส่วนครูจะดูแลกลุ่มอ่อน

พร้อมกันนี้ครูศรีประไพระบุถึงการพัฒนา เพื่อให้อ่านได้เขียนคล่องว่า ประกอบไปด้วย 1.รู้จักอักษรไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 2.อ่าน เขียนคำง่ายๆ ไม่มีตัวสะกด 3.อ่าน เขียนจำจดตัวสะกด 8 มาตรา 4.อ่าน เขียนคำสระพาเปลี่ยนรูป ลดรูป

5.อ่าน เขียนคำใหม่ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 6.อ่าน เขียนต่อมาคำอักษรควบ อักษรนำ 7.อ่าน เขียนซ้ำๆ คำที่มีการันต์ 8.อ่าน เขียนคำ ร.หัน (รร) ได้หลากหลาย

และ 9. อ่านเขียนขั้นสุดท้าย อ่านเรื่องได้ เขียนเรียงความได้ ย่อความได้

เทคนิคการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยนำสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจำวันมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นลูกปิงปอง ปฏิทินเก่า หรือขวดเก่า บวกกับการแสดงท่าทางต่างๆ เพื่อให้เด็ก “อ่านเขียนเรียนสนุก”

องค์ประกอบอีกอย่างของนวัตกรรม 4 เดือนอ่านออกเขียนได้ นั่นคือการแสดงท่าทางของผู้สอน ซึ่งครูศรีประไพเล่าว่า “ในการสอนครูจะต้องแสดง เช่น เป็นผู้วิเศษ เป็นนางฟ้า หรือเป็นแม่มด มีไม้วิเศษ มีไม้กายสิทธิ์ ให้เด็กสนใจแล้วเด็กจะได้อ่าน พร้อมปรบมือทำท่าทางประกอบปรบมือ เป็นเพลงจะปรบมือสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เด็กก็ชอบ และไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีแผ่นป้ายให้อ่าน อะ อา อิ อี

ซึ่งเด็กจะต้องจำให้ได้ ครูชี้ตัวไหนครูจะไม่พูด แต่ครูจะพูดว่าโอมมาลุกกุ๊ก ทำให้เด็กสนุกสนานให้เห็นว่าครูเป็นนางฟ้า เป็นเทคนิคที่จะให้เด็กสนใจแล้วเด็กก็สามารถจำสระได้ทุกตัว เป็นการฝึกสมองเด็กในรูปแบบ BBL (Brain Based Learning หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน)

กิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุกนั้น “จะใช้เพลงในการสอน เป็นการเรียนด้วยเพลง คำที่สอนจะใช้เป็นเพลงเลย มีกลองมีจังหวะ มีฉิ่ง มีฉาบ แล้วเด็กจะปรบมือ เด็กจะไม่นั่งนิ่งๆ เขาจะรู้สึกสนุก ทำให้เด็กๆ อยากมาเรียน ถ้าเป็นภาษาไทยจะร้องเพลงเกี่ยวกับสระ มาตราตัวสะกด เป็นเพลงที่ดิฉันแต่งขึ้นเอง และร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองเป็นสำเนียงหมอลำ พาเด็กรำ ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี”

ครูศรีประไพบอกว่า แม้จะใช้นวัตกรรมที่ดีเลิศแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของครู หากเด็กคนไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามเพื่อนไม่ทัน จะใช้วิธีสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะอ่านออกเขียนได้ อยากให้ครูใช้นวัตกรรมใส่ใจเข้าไปด้วย

ครูศรีประไพระบุว่าปัญหาการสอนภาษาไทยของ ครูป.1 คือ การสอนตามหนังสือเรียนอย่างเดียว จะทำให้เด็กได้ความรู้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงใช้วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กด้วยการใช้สื่อการสอนที่ทำขึ้น เองจากวัสดุเหลือใช้ ใช้การแสดงท่าทางประกอบ และการร้องเพลง ประกอบกับหลักการสอนที่ให้เด็กๆ จดจำได้ง่าย ที่สำคัญมีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนวัตกรรม การพัฒนาการอ่านและเขียน 4 เดือนอ่านออกเขียนได้ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว

เป็นครูอีกคนที่น่ายกย่องชมเชยสมกับที่หลายหน่วยงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ครูคิด‘นวัตกรรม4เดือนอ่านออกเขียนได้’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง