Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 4 ส.ค. 2563

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 พ.ค. 2562 - 11:19 น.

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังทรงรับน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ

พระปฐมบรมราชโองการ

จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยา ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระปฐมบรมราชโองการ

หลังการเฉลิมพระปรมาภิไธย และการประกาศพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ พ.ท.สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง อ่านประกาศสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นทรงหลั่งพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราช ภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกพระทวารเทวราชมเหศวร มายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ในการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณบดีทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ประธานศาลฎีกาและคณะ ประธานองค์กรอิสระและคณะ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน

พระปฐมบรมราชโองการ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลถวายพระพร ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจักตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราไชยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตสถาพรในมไหศูริยสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนถ้วนหน้าตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านและทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ต่อมาเสด็จถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี

พระปฐมบรมราชโองการ

ในช่วงค่ำเสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี ในพระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระปฐมบรมราชโองการ

ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน พสกนิกรต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้ม พระสรวล

นับเป็นวันแห่งความปลื้มปีติยิ่งของปวงชนชาวไทย...วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง