Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 เม.ย. 2563

พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ : สดจากเยาวชน

13 พ.ค. 2562 - 10:52 น.

พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ - เมื่อไม่นานนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ..2561” ที่ห้องประชุมฟ้าคราม ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนา นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

พี่นำน้องรักษ์น้ำ

พี่นำน้องรักษ์น้ำ

เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำฯ โดยมีคณะครูและเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงานกว่า 100 คน

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการ 56 กลุ่ม คณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 31 กลุ่ม จากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมิน

ก่อนที่กลุ่มเยาวชนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับแก้ไขโครงการ และส่งโครงการฉบับแก้ไข โดยคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเยาวชน 11 กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน

ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียน กมลาไสย .กาฬสินธุ์ ชื่อโครงการสร้างป่าเปียกด้วยฝาย สร้าง รายได้สู่ชุมชนดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำดงนามนซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าชุมชน

เดิมกลุ่มเยาวชนโรงเรียน กมลาไสยเคยดำเนินงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื้นที่จำนวนมาก เกินกำลังของเยาวชนในการพัฒนาฟื้นฟู จึงปรับขนาดพื้นที่ลงให้เหมาะสมกับการทำงาน ของเยาวชน

โดยยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่าคิดใหญ่ทำเล็กสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีโครงการและพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างชัดเจน

พี่นำน้องรักษ์น้ำ

รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัล ได้แก่ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม .ลำปาง ชื่อโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยแลกเปลี่ยน วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและปราชญ์ ชาวบ้าน

จัดทำแผนที่น้ำ วิเคราะห์การไหลของน้ำ มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และใช้ GPS จัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและเส้นทางน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ และสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนบ้านป่าเวียง

รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ กลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักป่าบ้านป่าเลา .แพร่ ชื่อโครงการกลุ่มเยาวชนละอ่อนฮักป่า บ้านป่าเลา

รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน .แพร่ ชื่อโครงการศาสตร์พระราชานำพาคนแพร่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนสตูล .สตูล ชื่อโครงการเยาวชนร่วมใจรักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน

พี่นำน้องรักษ์น้ำ

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม .ขอนแก่น ชื่อโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำเชิญโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา .นครศรีธรรมราช ชื่อโครงการรักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืนโรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ ชื่อโครงการธรรมชาติบำบัดตามแนวปฏิบัติพ่อหลวงปี 3” มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อโครงการรามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจ สร้างฝายถวายในหลวง

โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ ชื่อโครงการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ กลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียว ชุมชน แม่จั๊วะ .แพร่ ชื่อโครงการกลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียว

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี .. 2551 โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้รับโครงการดังกล่าวมาดำเนินงานภายใต้มูลนิธิ ตั้งแต่ปี .. 2556 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มเยาวชน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ : สดจากเยาวชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง