Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.ค. 2563

น้อมรำลึกในหลวงร.9ร่วมกิจกรรม‘วันดินโลก’

6 ธ.ค. 2562 - 00:01 น.

น้อมรำลึกในหลวงร.9ร่วมกิจกรรม‘วันดินโลก’

น้อมรำลึกในหลวงร.9 - เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกระหว่างวันที่ 5- 8 ธันวาคม 2562

..ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกภายใต้แนวคิดปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก

น้อมรำลึกในหลวงร.9

น้อมรำลึกในหลวงร.9 น้อมรำลึกในหลวงร.9 น้อมรำลึกในหลวงร.9

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินให้คงความสมบูรณ์ พร้อมร่วมฟังเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ระหว่าง วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .โพธาราม .ราชบุรี

ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นต้องรักษาดินให้มีคุณภาพและใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่มีดินหรือมีแต่เป็นดินที่ไม่มีคุณภาพ มวลมนุษยชาติก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของประชาชนอยู่ในภาคการเกษตร

น้อมรำลึกในหลวงร.9

ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ในหลวง .9 ทรงให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรดินและน้ำ ปรากฏผลงานนานาประการเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก จนองค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก จึงอยากให้ประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานการรักษาทรัพยากรดิน โดยหวังว่าการจัดงานวันดินโลกจะช่วยสร้างการรับรู้ เข้าใจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและนำกลับไปปฏิบัติต่อไป..ธรรมนัสกล่าว

..เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่าภายในงานวันดินโลกมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต แสดงภาพ 3 มิติ การจัดการดินและที่ดินตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล เพื่อให้เห็นภาพการป้องกันชะล้างพังทลายของดิน

น้อมรำลึกในหลวงร.9

ร.อ.ธรรมนัสและเบญจพร

การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เสนอผลงานเด่น ความสำเร็จของการปกป้องดูแลดิน และการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างหมอดินอาสา เกษตรกรและนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปกปักรักษาดินมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดินของมนุษย์

ในพิธีเปิดงานจัดมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award รางวัลที่ประเทศไทยและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคล องค์กร หรือประเทศที่รังสรรค์ผลงานการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินให้เป็นที่ประจักษ์ ในปี 2562 จะมีพิธีประกาศรางวัลและเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

น้อมรำลึกในหลวงร.9

หน่วยงาน Costa Rican Soil Science Association (ACCS) ของสาธารณรัฐคอสตาริกา องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินงานด้านการจัดการดิน กิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองซานโฮเซทุกวันที่ 5 ธันวาคม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนเป็นประเพณี กิจกรรมเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2 ประการคือ มลพิษ ทางดิน และ Climate change และยังส่งผลให้เกิดแผนระดับชาติในการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ

การจัดงานวันดินโลกถือเป็นกิจกรรมระดับโลก นอกจากจะมีการจัดงานในประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีตัวแทนกว่า 200 ประเทศมาร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการดูแลจัดการทรัพยากรดินในแต่ละประเทศ

กิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือการแสดง พระธรรมเทศนาภูมิกถาเป็นกัณฑ์เทศน์เกี่ยวกับดินและวันดินโลก สมเด็จพระสังฆราชมีพระกรุณาธิคุณให้มหาเถรสมาคมดำเนินการโดยมีมติให้จัดทำกัณฑ์เทศน์ดังกล่าวเพื่อให้วัด ทั่วประเทศไทยใช้แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน

และร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่จะรักษาส่งมอบให้ลูกหลานใช้ประโยชน์สืบไปในวันที่ 5 ธันวาคม ใน 30,000 วัดทั่วประเทศ โดยจะจัดให้มีการเทศนาธรรมเรื่องภูมิกถานี้ภายในบริเวณงาน ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 15.30-16.00 .

นอกจากนี้จัดกิจกรรมการเดิน Trail เส้นทางธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 06.30-08.30 . ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาพื้นที่จัดงานซึ่งเคยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจากสภาพดินลูกรังและภูเขาหัวโล้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างองค์ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพดินและทรัพยากรธรรมชาติจนทำให้สภาพของพื้นที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเดิน Trail วันดินโลก เพื่อขึ้นเขาไปชมพลับพลาที่ประทับทรงงานและชมทัศนียภาพปัจจุบันที่สวยงามในรูปแบบเบิร์ดอายวิว มองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อันเกิดมาจากพระราชดำริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นให้เป็นป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเบญจพรกล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ น้อมรำลึกในหลวงร.9ร่วมกิจกรรม‘วันดินโลก’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง