หลังจากริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2566 ในปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำร่องร่วมมือ กับ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา” โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ธารเกษม โครงการรักษ์นิเวศ และกรมป่าไม้ จัดค่ายอนุรักษ์สภาพแวดล้อม “ปันรู้ ปลูกรักษ์” ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี โดยมี อาจารย์นัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สมาชิกชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และนักเรียนที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเขาพระยาเดินธงเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า โดยซีพีเอฟ ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จัดการเรียนรู้แบบ Play+Learn เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ประกอบด้วย ฐานเส้นทางของนักอนุรักษ์ อาทิ เดินสำรวจป่าธรรมชาติ ในเส้นทางการทำไม้ในอดีต การทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ฐาน Climate Change เรียนรู้ชนิดเมล็ดพันธุ์ไม้ การเพาะชำกล้าไม้ การทำ Seedball เลียนแบบการขยายพันธุ์ไม้ของสัตว์ รุกขกรผู้พิทักษ์ต้นไม้ การวัดกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ ฐาน Biodiversity เรียนรู้ความหลากหลายของผีเสื้อ แมลง กิจกรรม Bird Walk การเดินชมนก

นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมภาพในฝันของนักอนุรักษ์ ระดมความคิดกันที่แหล่งอาหารสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือบึงนกกระจาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอดูนก และแหล่งน้ำที่สำคัญในโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูป่าเขาพระยาเดินธงจากป่าเสื่อมโทรมสู่สภาพปัจจุบันร่วมกับนายถนอมพงศ์ สังข์ธูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ และสัตว์ป่าในธรรมชาติ ทางโรงเรียนมีชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอยู่แล้ว สอดคล้องกับฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ของโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

นายภคนนท์ อองกุลนะ นักเรียนชั้น ม.4 กล่าวว่า ได้เรียนรู้วิธีเพาะพันธุ์ไม้ รู้จักชนิดของต้นไม้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และยังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านนายธนโชติ ขุนงิ้ว ชั้น ม.6 เผยว่า ชอบกิจกรรมส่องนก การได้มาเห็นความสมบูรณ์ของป่าสะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ นกชนิดต่างๆ ความสมบูรณ์ของป่ากำลังกลับมา และเมื่อป่าสมบูรณ์ขึ้นก็จะมีสัตว์ชนิดต่างๆ มากขึ้น ขอบคุณพี่ๆ ซีพีเอฟที่มาแชร์ข้อมูลและทำโครงการดีๆ อยากให้ทำต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน