อธิบดีสถ. มอบนโยบายปฏิบัติงานให้ขรก.-พนง.บรรจุใหม่ พร้อมฝากหลักทำงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อธิบดีสถ. / เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อธิบดีสถ.กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันนี้ ก็ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา และแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ครอบคลุม ทั้งในเรื่องการบริหารงาน การบริหารการเงินการคลัง การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและการบริหารงานบุคคล

ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565” นอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการนำนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานกับ อปท.

อธิบดีสถ. ยังกล่าวฝากต่ออีกว่า ทุกคนในที่นี้ ล้วนแต่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติ จึงอยากฝากหลักการพื้นฐานอย่างแรกที่เราทุกคนต้องมี คือ สุขภาพร่างกายและจิตใจจะต้องดี โดยการจะทำงานให้สำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายนั้น เราทุกคนต้องไม่ลืมหลักการที่ว่า “รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม” นั่นคือ เราต้องทำงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบ คิดทบทวนข้อดี ข้อเสียในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ ต้องมีความเป็นผู้รอบรู้ รู้ว่างานในหน้าที่ของเราคืออะไร และต้องศึกษางานด้านอื่นๆ ให้เราได้มีความรอบรู้ในทุกด้านด้วย

เพื่อที่เราจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้แก่อปท. ได้ รวมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อย่าให้งานค้างหรือล่าช้า ต้องทำให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลา โดยไม่ลืมที่จะต้องมีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานด้วย

นอกจากนี้ ก็ขอให้ทุกคนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และสถานการณ์ต่างๆ มีการใช้กลยุทธ์/วิธิการให้งานออกมาบรรลุผลสำเร็จได้ โดยต้องไม่ลืมว่าต้องมีหลักการในการครองตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีด้วย และจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอดทน

ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องเกิดจากใจ เกิดจาก passion ที่อยากทำงานให้ออกมาดี เพราะทัศนคติที่ดีในการทำงานมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อเราทุกคนมีทัศนคติที่ดี ก็จะมีความต้องการทำสิ่งๆ ดีให้เกิดขึ้น และจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน