สถ.คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 62 สร้างความเชื่อมั่นเป็นหน่วยงานโดดเด่น

สถ. คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 62 สร้างความเชื่อมั่นเป็นหน่วยงานโดดเด่น

สถ. / เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” และเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

ที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

อธิบดี สถ.กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับรางวัลฯ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อปท. ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)”

สำหรับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม นั้น เพราะ สถ. เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหลัก ที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในด้านการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้ อปท. มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตาม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อีกทั้งแนวโน้มการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะให้ อปท. มากขึ้น จากบริบทดังกล่าว กรมฯ จึงทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานระหว่าง อปท. กับรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารของกรมฯ ทุกท่าน ก็มีความมุ่งมั่นในการนำองค์การและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์การที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งยังมีการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ อปท. สามารถทำงานได้คล่องตัวมากที่สุด

กรมฯ ยังได้กำหนดทิศทางและหัวใจของการทำงานว่า “Change for Good : เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า” และค่านิยม “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” โดยกลไกการดำเนินงานคือ ยึดท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบุคลากรจะต้องมีความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีกว่าขึ้นในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล โดยมีฐานคิดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีรูปแบบการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายหลักของการสื่อสารของผู้บริหารกรม คือ ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่ผู้ปฏิบัติ ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทิศทางเดียวกัน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากบุคลากรของ สถ. อปท. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายใน และภายนอกองค์การ

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ทางด้านรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานเรื่อง “อปท. ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” นั้น เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการจัดเก็บน้ำไว้ใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง โดยการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank) ที่มีกรอบแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ มีทีมคณะวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับจังหวัดเพื่อสร้างครู ก ในจังหวัด ทั้งยังให้มีการขยายผลโครงการ โดยดำเนินการจัดทำโครงการด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการนำแนวคิดการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินไปปฏิบัติต่อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน คือ ต้องรู้ถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข หรือต้องการให้มีการพัฒนาท้องถิ่น ไปในทิศทางใด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติให้มากที่สุดนั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

บทความก่อนหน้านี้กฟน. ส่ง MEA EV App. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 62
บทความถัดไปตีมู ปุกกี เปิดใจหลังผงาดแข้งยอดเยี่ยม พรีเมียร์ ลีก ประจำเดือน ส.ค.