Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 เม.ย. 2563

รมช.มหาดไทย มอบนโยบายกรมที่ดิน เน้นยึดหลัก 7 ประการ โปร่งใส-ดูแลชาวบ้าน

18 พ.ย. 2562 - 13:47 น.

รมช.มหาดไทย มอบนโยบายกรมที่ดิน เน้นยึดหลัก 7 ประการ โปร่งใส-ดูแลชาวบ้าน

กรมที่ดิน / เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมที่ดิน และข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) เข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ตลอดจนผลการทำงานที่ผ่านมาไปขยายผล และร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานตามภารกิจความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนี้ นายนิพนธ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต การศึกษาตัวบทกฎหมายให้แม่นยำ ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี

การพัฒนานำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การจัดระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง การจัดสารบบเอกสารให้ชัดเจนด้วยความถูกต้องของเอกสาร ที่ดินสาธารณะทุกแปลงต้องดูแลจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และร่วมกันปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป

ต่อมานายนิสิตได้มอบนโยบาย การบริหารงานที่ดินที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดความถูกต้อง เป็นธรรม ดังนี้ 1 ต้องการให้การบริหารที่ดินลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน 2 การพัฒนานำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการบริหารที่ดิน ลดความขัดแย้ง เพิ่มแม่นยำ 3 กฎระเบียบใดล้าสมัยต้องปรับให้ทันสมัย ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

4 การบริหารงานต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริการประชาชน บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น 5 การพัฒนาข้าราชการให้ปรับตัวมีความรู้ทางเทคโนโลยีในการบริการประชาชน 6 ต้องบริหารความคาดหวังกับประชาชน ประชาชนต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการบริการ ต้องรายงานประชาชนที่มารับบริการให้รู้ว่าทำได้ ทำไม่ได้ ทำถึงขั้นตอนใด และ 7 การบริหารที่ดินสาธารณะต้องมีสารบบที่ชัดเจน มีความต่อเนื่อง ต้องมีการทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และการส่งต่องานระหว่างเจ้าพนักงานที่ดินให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รมช.มหาดไทย มอบนโยบายกรมที่ดิน เน้นยึดหลัก 7 ประการ โปร่งใส-ดูแลชาวบ้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง