Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 5 ส.ค. 2563

อธิบดีพช.บรรยายพิเศษ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง

11 ม.ค. 2563 - 19:25 น.

อธิบดีพช. บรรยายพิเศษ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง

อธิบดีพช. / วันที่ 11 ม.ค. สถาบันดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค.2563 ที่โรงแรม royal princess หลานหลวง กทม.

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 40 คน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการและมีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนภารกิจการใช้และจัดสรรทรัพยากรของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพรวมทั้งการกำกับดูแลให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆของส่วนราชการที่รับผิดชอบ

โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง โดยได้แสดงความยินดีกับผู้รับการปฐมนิเทศที่จะได้ไปช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัด “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และกล่าวว่า ขอให้ตั้งเป้าหมายที่จะทำงานเพื่อความสุขของประชาชนเป็น “ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และต้องทำงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ใจ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ในส่วนของงานกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) แม้ว่ารองผวจ.บางท่านอาจจะไม่ได้กำกับดูแลโดยตรง ก็ขอฝากงานพช.ด้วย เพราะงานพช.เป็นสายโลหิตของมหาดไทย ที่ส่งผ่านไปหมู่บ้าน อีกทั้งข้าราชการพช.ก็ได้รับการยอมรับว่าสามารถสื่อสารและทำงานกับประชาชนได้อย่างแนบเนียนใกล้ชิดและเกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นในเพลงมาร์ชพช. ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของพช.สร้างขึ้น ได้แนะนำว่า “การทำงานของข้าราชการ พช. ต้องร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น" ขอให้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้ปกครองท้องถิ่นร่วมกับคนของ พช.ขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2565 ด้วยการตั้งใจทำงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่สืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบรมราชชนก ที่ทรงพระราชทานแนวทางการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยขอให้ช่วยผนึกกำลังปกครอง ท้องถิ่น ขับเคลื่อนใน 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน รณรงค์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นำพาคนในบ้านปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อทำให้ทุกครอบครัว ได้ลดรายจ่าย มีพืชผักสวนครัวทำเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นครอบครัวที่ดีมีความรักสามัคคี และในระดับอาชีพ ที่จะทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ให้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้หัวไวใจกล้าเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล

ซึ่งถอดแนวทางมาจากแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน สาเหตุที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงเช่นนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของกรม ฯ ประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่า พี่น้องประชาชนจะมีความสุข มีชีวิตที่มั่นคง ไม่ต้องเกรงกลัววิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทุกครัวเรือนจะพออยู่ พอกิน และพอร่มเย็นเป็นขั้นต่ำอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ในส่วนของการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีที่ทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันสตรีไทย 1สิงหาคม 2562 ว่า มีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รณรงค์เชิญชวนให้ทุกจังหวัดทุกภาคส่วนช่วยเชิญชวนให้ทุกคนช่วยสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งมีลมหายใจมาถึงทุกวันนี้เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยทำให้ไม่สูญหายหมดไปจากแผ่นดินไทย ให้เป็นที่นิยมของคนไทยสืบต่อไปและส่งผลให้ชาติของเรามีความมั่นคงด้านเสื้อผ้า รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเข้มแข็งจูงใจให้ลูกหลานสนใจเรียนทอผ้าเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนงานอื่นที่สำคัญ เช่นเรื่องทุน กลุ่มผู้นำ บริษัทประชารัฐ การขับเคลื่อนส่งเสริมกลุ่ม OTOP หรืออื่นๆ ที่สำคัญขอฝากให้ช่วยนำการขับเคลื่อนด้วยเพื่อให้เราทุกคนตอบคำถามตัวเองได้ว่าเรารับราชการนั้นเพื่อประชาชนสมกับเป็นคนมหาดไทย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อธิบดีพช.บรรยายพิเศษ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง