Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563

พช.คว้า 2 รางวัล องค์กรมีความเป็นเลิศบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังโปร่งใส

14 ก.ย. 2563 - 16:24 น.

กรมการพัฒนาชุมชน คว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส

วันที่ 14 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช ผู้อำนวยการกองคลังและ นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อำนวยการกองนิติการเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลฯ 2 รางวัล ในวันนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รางวัลแรก เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณ ใส่ใจความทุกข์ร้อนและบำรุงสุขของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันเป็นการละเมิดแก่ประชาชน ทั้งในระดับหน่วยงานด้วยโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และระดับบุคคลด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน การเงิน การคลัง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ในครั้งนี้ เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมการพัฒนาชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ และความตั้งมั่นของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ

รางวัลที่ 2 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี กรมการพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ ที่จะได้รับจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถที่จะบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาความเจริญให้เกิดขึ้นอย่างทันต่อสถานการณ์ ในเวลาที่เหมาะสม

รวมทั้งความสำคัญของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารความสำเร็จของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับประชาชนและที่แถลงต่อรัฐสภา เพราะเป็นปัจจัยสนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของกลไกในระบบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดเงื่อนไขและปัญหาทางสังคมของประเทศ ในภาพรวม การได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในสังกัด ทุกระดับด้วย จึงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่กรมการพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลจนได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ 2562

อย่างไรก็ดี รางวัลที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับในวันนี้ เป็นรางวัลที่สูงค่า เป็นความภาคภูมิใจ ของชาวกรมการพัฒนาชุมชน มิใช่เพียงรางวัลที่ได้รับมา แต่ต้องรักษาและดำรงไว้ ให้ยั่งยืน ทุก ๆ ความสำเร็จ คือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ อธิบดี พช. กล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พช.คว้า 2 รางวัล องค์กรมีความเป็นเลิศบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง