เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ที่ โรงแรมทีเค พาเลซ ย่านแจ้ง ถ.วัฒนะ กทม. น.ส.อณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โครงการสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่าย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้”

เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนคนพิการจาก 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ในการประชุม มีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา และคณะกรรมบริหารของสมาคมคนพิการฯ

เผย เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ เนื่องจากสถานประกอบการไม่สามารถหาคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาทำงานได้ และผู้พิการที่พร้อมจะเข้าสู่สถานประกอบการตามกกหมายมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังขาดทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ จากปัญหาการจ้างงานคนพิการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้คนพิการได้รับสิทธิโอกาสในการมีงานทำ

วัตถุประสงค์ คือ 1.ให้คนพิการเข้าใจกฏหมาย การจ้างงาน และมีงานทำตามมาตรา 33 และให้บริการตามมาตรา 35 /2.ให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจสิทธิ เงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ /3.เพื่อให้คนพิการมีพัฒนาการตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีช่องทางการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามอิสระความสามารถ ความถนัดของตนเอง /4.กระตุ้นให้คนพิการ เกิดความสนใจ และตื่นตัวในการประกอบอาชีพ และทำงานเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เป็นการรวมมือกันระหว่าง กอบทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้


ด้าน นายภัทรพันธุ์ กฤษณา เลขานุการ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เผยอีกว่า ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงสองชาติ ไทย และ จีน เริ่มต้นโครงการขายสินค้าออนไลน์ไปประเทศจีน ในกลุ่มผู้ค้าตัวแทนของ มาเก๊า ฮ่องกง กวางตุ้ง และ ประเทศไทย

โดยจะใช้ชื่อโครงการ Standby Own (ยืนด้วยตัวเอง) มีแพลตฟอร์มขายของไปยังประเทศจีน เลือกความต้องของคนจีนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ติดเว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคนพิการไทย ซึ่งจะมีชื่อติดเว็ปไซต์ โดยมี กลุ่มองค์กรดูแลการค้าของจีนกลุ่มดังกล่าว ให้ความร่วมมือลงนามความสัมพันธ์ ผ่านวิดิโอคอลมายังงานประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน