Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 2564

อย.-สตช. กวาดล้างเครือข่ายขายยาทาแท้งเถื่อนทางสื่อทวิตเตอร์ทั่วประเทศ

19 ก.พ. 2564 - 20:10 น.

อย.-สตช. แถลงผลการทลายเครือข่ายลักลอบขายยาทาแท้งเถื่อนทางสื่อทวิตเตอร์รายใหญ่ 5 จังหวัด เตือนหญิง ท้องไม่พร้อมอย่าซื้อยาทาแท้งเอง อันตรายถึงชีวิต แนะปรึกษา “สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ” เพื่อหาทาง ออกที่ถูกต้องและปลอดภัย

ตามที่นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทางานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตารวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทางานฯ

พร้อมด้วย พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. สาเริง อาพรรทอง, พ.ต.อ. ศารุติ แขวงโสภา, พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ, พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ คณะทางานปราบปรามฯ, พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป., พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป.,และ ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา ร่วมกันแถลงผลการทลายเครือข่ายลักลอบขายยาทาแท้งเถื่อนทางสื่อทวิตเตอร์รายใหญ่ ดังนี้

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ในฐานะหัวหน้าคณะทางานฯ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการคณะทางานปราบปรามผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทา ผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก. ปคบ.) สืบสวนหาตัวผู้ลักลอบขายยาทาแท้งผ่านทางสื่อทวิตเตอร์

โดยเจ้าหน้าที่ สืบสวนติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยมากว่า 1 เดือน จนพบเครือข่ายลักลอบขายยาทาแท้งรายใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งย่าน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้6คนเป็นผู้ค้ารายใหญ่ผู้ส่งยาผู้รับโอนเงินเข้าบัญชีและแม่ค้ารายย่อยจากการสอบสวนเพมิ่เติม พบเครือข่ายดังกล่าวซื้อยาจากร้าน ป.เภสัช อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ซึ่งเป็นร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาตและเภสัชกรเจ้าของ ร้านเคยถูกจับกุมในคดีขายยาทาแท้งเถื่อนมาแล้ว จากนั้นในวันที่ 17 ก.พ. 64 เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่าย ดังกล่าวและสามารถจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้อีก 4 คน ในเขตกรุงเทพฯ กาญจนบุรี นนทบุรี และสมุทรสาคร รวมของกลาง ที่พบทั้งหมด ได้แก่ ยาทาแท้ง 943 เม็ด ยี่ห้อ Cytolog® และ MTPill® ยาแผนปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง โทรศัพท์ สมุดบัญชี และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดอีกจานวนหนึ่ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต/ที่ไม่ขึ้นทะเบียนตารบั ยา, ร่วมกันโฆษณา ขายยาโดยทาให้เข้าใจว่าเป็นยาทาให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรงและไม่ได้รับอนุญาต มีโทษสูงสุด จาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วหากพบเป็นการกระทา ความผิดฐานใดก็จะดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามกฎหมายต่อไป ส่วนเจ้าของร้านขายยาซึ่งเป็นเภสัชกร อย. จะส่งเรื่อง ให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพต่อไป

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้หญิง อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทาแท้งได้ แต่การทาแท้งต้องทาอย่างถูกกฎหมายภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะมี อันตรายถึงแก่ชีวิตการดาเนินงานร่วมกันในครั้งนี้ สามารถสืบหาแหล่งลักลอบขายยาทาแท้งรายใหญ่ ไม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้รับอันตราย หากพี่น้องประชาชนทราบเบาะแสการลักลอบผลิต นาเข้า หรือ จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน ปคบ. 1135

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า ผู้มีปัญหาการตั้งครรภ์ต้อง ไปปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาล อย่าพยายามยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต สาหรับยายี่ห้อ Cytolog® และ MTPill® ที่ยึดได้ในครั้งนี้ เป็นยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตารับยา ซึ่งกลุ่มยาเหล่านี้อันตราย เป็นยาควบคุมพิเศษที่ ต้องใช้ในสถานพยาบาล มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง โรคหอบหืดอย่างรุนแรง การออกฤทธิ์ทาให้ปากมดลูกนิ่มขึ้น และเพิ่มการหดรัดและการบีบตัวของมดลูก

ซึ่งการนาไปใช้ทาแท้งด้วยตนเอง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น มดลูกอักเสบติดเชื้อ เป็นไข้สูง หรืออาจจะทาให้มีอาการตกเลือดอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุทาให้เสียชีวิตได้ สาหรับผู้ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถ ปรึกษา “สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและ ปลอดภัย และหากพบการลักลอบผลิต นาเข้า จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อย.-สตช. กวาดล้างเครือข่ายขายยาทาแท้งเถื่อนทางสื่อทวิตเตอร์ทั่วประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง