กรมส่งเสริมฯ ประกาศผลชนะคลิปวิดีโอ 'ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'

30 เม.ย. 2564 - 17:22 น.

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในหลายมิติ ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร และการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดความคุ้นชิน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของแนวคิดรณรงค์วันคุ้มครองโลกฯ ในปีนี้ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ที่ให้ความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัด โครงการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยคัดเลือกสุดยอดคลิปสร้างสรรค์จากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ และประชาชนที่สนใจ โดยคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 36 ผลงานทั่วประเทศ ชิงรางวัลโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และใช้คลิปวิดีโอที่ผ่านการประกวดดังกล่าว เป็นเครื่องมือสื่อสารในการรณรงค์สร้างการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 2 เรื่อง โดยเรื่องที่ 1 ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่ 2 ให้ความรู้ทางเทคนิคในด้านการเขียนบทสคริปท์ ถ่ายทำ และตัดต่อวีดิโออย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสำหรับการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่มุ่งสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการคิด และถ่ายทอดเรื่องราว รวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการในการดำเนินเรื่อง และเทคนิคการนำเสนอ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและสร้างสรรค์เรื่องราวได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่,นางสาวจริยา ชื่นใจชน ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม และนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ และได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน คือ นายสุรัช อินทองปาน Producer รายการข่าว 3 มิติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในการประกวดรอบสุดท้ายมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ทั้งหมด 15 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด โดยผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “เปลี่ยนวิถีชีวิต” ของทีม MKV ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “คนละไม้ คนละมือ” ของทีมโรงเรียนบ้านขอวิทยา ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ไม่เป็นไร จริงหรือ?” ของทีม 2forAll ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “สิ่งแวดล้อมในฝัน” ของทีมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ , ผลงาน “ใส่ใจกันบ้าง” ของทีมโกทูไกล , ผลงาน “ช่วยโลกใบนี้ไว้” ของทีม 100K PRODUCTION , ผลงาน “อยากบอกต่อ” ของทีม PM PRODUCTION ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลละ 5,000 บาท

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน “สิ่งแวดล้อมในฝัน” ของทีมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลละ 15,000 บาท

ซึ่งในแต่ละผลงานมีแนวคิดการนำเสนอเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้มาขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมส่งเสริมฯ ประกาศผลชนะคลิปวิดีโอ 'ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง