เทรนด์พลังงานสะอาดทั่วโลกกำลังทวีความสำคัญ เห็นได้จากที่กลุ่มอุตสาหกรรม หรือ เทคคอมพานีขนาดใหญ่ อาทิ เทสลา ไมโครซอฟท์ กูเกิ้ล นำเข้ามาบรรจุในนโยบายลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้องกับทิศทางของโลกที่ตั้งเป้าลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขที่จะช่วยให้ทำได้เร็วขึ้น นั่นคือ ต้องลดการปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดก่อน

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ประกาศให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปิดดำเนินงานแล้ว 23 โครงการทั่วประเทศ และยังรอก่อสร้างตามแผนอีกกว่า 70 โครงการที่ล้วนเป็นโครงการพลังงานสะอาดทั้งสิ้น ซึ่งประกาศว่าพร้อมจะต่อยอดไปสู่การเป็นองค์กร Net Zero ให้ได้ภายในปี ค.ศ.2050 และพยายามจะทำให้สำเร็จได้เร็วกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 10 ปี

จุดเริ่มต้นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ ACE เกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีก่อน เพื่อต้องการทำธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของไทย โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าที่เวลานั้นต้องพึ่งพิงการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน ปัญหารายได้ทางการเกษตรตกต่ำ และการเผาทิ้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมากก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแหล่งรายได้หลักของประเทศ

นำสู่การพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของ ACE ที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและพิสูจน์ให้เห็นว่า “การดำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์หรือผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นแนวคิดที่ทำได้จริงและ Win-Win กับทุกฝ่าย พร้อมกับการต่อยอดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ ของ ACE ตามมาอีกมากมายหลากหลายประเภท

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ ACE จะมีการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนธุรกิจโดยปกติ เช่น เช่น การรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและช่วยลดปริมาณการเผาวัสดุเหลือใช้ในที่โล่ง ช่วยแก้ไขปัญหา PM 2.5 ไปได้พร้อมกัน หรือ การนำขยะชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหากลิ่นและน้ำชะขยะไปในคราวเดียว ในอีกด้านหนึ่งการที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศไปได้พร้อมกัน ทั้งจะเป็นการสร้างงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้แรงงานในท้องถิ่นมีงานทำและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น

ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ ACE มีตัวเลขผลงานด้านการสร้างความยั่งยืนที่น่าสนใจ ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 3.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่งเทียบเท่าพื้นที่ 13.4 ล้านไร่ ป้องกันการเกิดน้ำชะขยะจากการฝังกลบไม่ถูกวิธีได้มากกว่า 150 ล้านลิตร ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทั่วประเทศจากการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนกว่า 10,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 70,000 – 80,000 ล้านบาท และช่วยให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นอีกนับ 1,000 ตำแหน่ง และตัวเลขเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นผลการดำเนินงานที่จับต้องได้จริงของ ACE ในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่ทำควบคู่กับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ จนทำให้ได้รับรางวัลการันตีหลายสถาบัน ประกอบด้วย การได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน SET ESG Ratings หรือชื่อเดิม รางวัลหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” ในกลุ่มทรัพยากร ที่จะมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E) สังคมและชุมชน (S) และเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (G)

นอกจากนี้ ยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่บริษัทย่อยในกลุ่ม ACE จำนวน 12 บริษัท ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนองคาย ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร กาญจนบุรี กระบี่ ก็ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ปัจจุบัน ACE ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต บนโจทย์สำคัญที่ว่า ต้องเป็นความยั่งยืนที่วัดผลหรือจับต้องได้ บนแนวคิดที่ว่า “ทำแล้ว” ไม่สำคัญเท่ากับ “ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน