“พัชรวาท” เผย ครม. เคาะแผน NAP รับมือโลกเดือด หวังสร้างภูมิคุ้มกัน-ปรับตัวต่อปัญหา วอนร่วมกันตระหนักลดก๊าซเรือนกระจกชะลอเพิ่มอุณหภูมิโลก

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan: NAP) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการบูรณาการจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำแผนและยุทธศาสตร์รายสาขาและในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยพัฒนาข้อมูล งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี กำหนดเป้าหมาย แนวทางและมาตรการ รายสาขา 6 สาขา ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ทั้งนี้จะร่วมกับหน่วยงานแต่ละรายสาขา 6 สาขา และรายงานต่อกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนผลการปรับตัวฯ ทุก 5 ปี ซึ่งแผน NAP นี้ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Global Goal on Adaptation: GGA) และการทบทวนสถานการณ์ และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake: GST) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีส อีกทั้งจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยจากนี้ทส. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ จะนำส่งแผนการปรับตัวฯ ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ ต่อไป

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยและในอีกหลายประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับความร้อนที่มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งทส.ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีความห่วงใย จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนที่พวกเราจะไม่สามารถรับมือได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน