‘ชญานันท์’ รองปลัดทส. ประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.ทส. ย้ำทุกหน่วยดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 204 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำทุกหน่วยดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรมให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามที่กรมการศาสนากำหนด ตลอดจนได้มีการหารือเรื่อง คนต้นแบบ สป.ทส. และตลาดนัดคุณธรรมยั่งยืน ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน