ป.ป.ช. ลำพูน ลุยตรวจโครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อน พบปริมาณน้ำน้อย สูบน้ำขึ้นไม่ได้ แต่ยังใช้การได้ปกติ

15 พ.ค. 67 – นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ว่ามีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อน ม.1 ตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ในประเด็นร้องเรียนว่ามีการดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปี 2566 แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ทำเสร็จ ส่งมอบ เบิกจ่ายงบ ก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลย

จากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้านบ้านแจ้ซ้อน ทราบว่า โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อน เป็นโครงการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 ในวงเงิน 12,182,500 บาท

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประกันสัญญา 2 ปี และอยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งมอบโครงการให้อบต.ห้วยยาบ ซึ่งโครงการนี้สามารถสูบน้ำเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ได้เป็นปกติ แต่เนื่องด้วยในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูแล้งจึงทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อนมีปริมาณที่น้อยจนทำให้ไม่สามารถสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้

ในเรื่องการส่งมอบโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาต่อไป เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้สื่อสารกับเกษตรกรและภาคประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะจัดทำช่องทางการสื่อสารติดตั้งไว้ บริเวณโครงการ

เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำในกรณีที่พบปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการจะได้รีบแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มาดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และจะดำเนินการทำเรื่องการส่งมอบโครงการให้แก่อบต.ห้วยยาบ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน