NIA จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สองทศวรรษแห่งการเชิดชูนวัตกรรมไทย ชวนนวัตกรสมัครคว้าชัยประจำปี 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดประตูสู่เวทีประกวดชิงรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2567”(National Innovation Awards 2024) เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมสู่สาธารณชนในวงกว้าง

กริชผกา บุญเฟื่อง

กระตุ้นสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วน และช่วยให้ “นวัตกรไทย” สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายฐานการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สร้างระบบนวัตกรรมของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น“ชาติแห่งนวัตกรรม”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า ปีนี้ NIA ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 20 ของการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สะท้อนเส้นทางอันแสนยาวไกลบนถนนสายนวัตกรรม ซึ่งมีผลงานมากมายได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นและก่อประโยชน์แก่ประเทศ สร้างชื่อให้เหล่านวัตกรไทย ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดขึ้นในปี 2548 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ถือว่าเป็น“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างปรากฏการณ์ผ่านการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก โดยมีผลงานนวัตกรรมจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจนได้รับรางวัลจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาสังคมและชุมชน

“การจัดงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในทุกปี นอกจากจะเป็นเวทีเพื่อประกาศเกียรติยศแก่นวัตกรไทยแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับประเทศไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของผู้ชนะเลิศ ผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านนโยบาย เทคโนโลยี และธุรกิจ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมผ่านการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ”

ปีนี้จะเป็นอีกปีเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของศักยภาพนวัตกรรมจากคนไทย ผ่านผลงานชิ้นสำคัญที่จะเข้าชิงในรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลเกียรติยศ ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่ชนะเลิศรางวัลนี้จะเป็นผลงานที่แสดงถึงจุดสูงสุดของนวัตกรรมไทยในรอบ 20 ปี

“สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับ พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทาง NIA ด้วย เช่น การพัฒนาต่อยอดขยายผลผลงานนวัตกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพในหลากหลายมิติ ตลอดจนได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรางวัลนวัตกรรม ที่แนบกับหนังสือพิมพ์จัดส่งทั่วประเทศ เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อแนวหน้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานกับ NIA ตลอดทั้งปี

สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th หรือโทรศัพท์ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)” ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ” แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจเพื่อสังคม / องค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร

3.ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล” ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาด้านนวัตกรรม หรือมีรูปแบบใหม่ในการสื่อสารที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้เกิดการรับรู้และสร้างการตื่นตัวด้านนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล / ระดับนิติบุคคล

4.ด้านองค์กรนวัตกรรม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น” ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง / วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย / องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

และ5.รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ยังมีการนำผลงานไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน