มงคลข่าวสด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน วันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ในการนี้ “พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)” เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ “พระธรรมปัญญาบดี”

ปัจจุบัน สิริอายุ 86 พรรษา 66 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2473 ที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

ในวัยเยาว์เรียนหนังสือที่โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ออกมาช่วยครอบครัวทำนา

ในยามว่างมักติดตามบิดา-มารดาเข้าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ ทำให้มีจิตใจฝักใฝ่สนใจในพระพุทธศาสนา

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบ้านแค อ.ผักไห่ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2493 มีพระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า ชาติกำเนิดที่ดีงาม

ทันทีที่ได้รับโอกาสในการศึกษา ท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

เมื่อได้มีโอกาสย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดมหาธาตุฯ ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค

นอกจากนี้ ท่านยังมิได้หยุดนิ่งในการศึกษาเพิ่มเติม ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย และสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งเดินทางกลับประเทศไทยท่านได้เข้ามาช่วยปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์

ท่านผ่านการปฏิบัติศาสนกิจสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เคยเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอังกฤษ และได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในงานการกุศลต่างๆ ตลอดจนถึงแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะและวันอาทิตย์

เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของวัดด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่รับภารธุระอยู่ ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งทั้งนั้น

ด้วยความที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีความเก่าแก่และเป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษามาก สิ่งสำคัญที่วัดพยายามสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งยังใช้สถานที่บางส่วนของวัดจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2532 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ.2535 เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2544 เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ.2554 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีธรรมาจารย์ พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธี

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี

พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสุธี

ล่าสุด พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระธรรมปัญญาบดี

เป็นอีกพระเถระที่ควรแก่การยกย่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน