คอลัมน์ มงคลข่าวสด

พระเถระที่ได้ชื่อว่าปกครองและจัดระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ใน จ.อุทัยธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม

ปัจจุบัน พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน) สิริอายุ 72 ปี พรรษา 50 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและ เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

มีนามเดิมว่า มนัส สะอาด เกิดวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.2488 ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงวัยเยาว์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวิสามัญศึกษา (ร.ร.หนองฉางวิทยา ปัจจุบัน)

อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 เม.ย.2510 ที่พัทธสีมา วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมี พระครูอุปการโกวิท (หลวงพ่อแอ๋ว) วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง เป็น พระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แปลง ฐานธัมโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสำเนียง อายุ วัฑฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า สมชาโน หมายถึง ผู้รู้เสมอ

หลังอุปสมบท ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จ พ.ศ.2515 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี และได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในปีเดียวกัน

ผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2521 ได้รับ แต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

พ.ศ.2524 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ.2544 สำเร็จปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ในห้วงระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนอง ขุนชาติ ได้พัฒนาวัดและชุมชนรอบพื้นที่ จนมีความเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้

พ.ศ.2550 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาจัดการเชิงพุทธ เป็นหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2554 เปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ ให้พระภิกษุ-สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา และเป็นรองประธานคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน 155 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ที่บ้านเด่นโก ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง เพื่อจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์-พุทธมณฑล พัฒนาการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไป

พ.ศ.2555 จัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอาคารนวดแผนไทย, สร้างพิพิธภัณฑ์ตำรายาโบราณ เครื่องสมุนไพร และเปิดโรงเรียนการกุศลที่วัดหนองขุนชาติ เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย สายสามัญ เน้นให้เด็กเป็นคนดีของสังคม งานด้านสาธารณูปการ ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ในการก่อสร้างบูรณปฏิ สังขรณ์ ถาวรวัตถุเพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลัง อาทิ ก่อตั้งโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา, สร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป, ทำถนนคอนกรีตภายในวัด, ขุดสระน้ำ เนื้อที่กักเก็บน้ำ 9 ไร่, ซื้อที่ดินขยายบริเวณวัด 30 ไร่, สร้างศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะอาคารไม้หลังคา ทรงไทย, บูรณะฌาปนสถานลักษณะทรงไทย,หอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญ เป็นต้น

พระราชอุทัยโสภณ ถือได้ว่าปฏิบัติตามหน้าที่ สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2535 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2540 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุทัยธรรมานุวัตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ พระอุทัยธรรมานุวัตร เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชอุทัยโสภณ

เป็นพระเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน