Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5

1 ก.พ. 2563 - 09:37 น.

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม - พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้เป็นผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

จัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อ พัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสาร สร้างเสริมสันติสุข นำศีล 5 สู่ภาคประชาชน การทำงานในชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และต่อยอดโครงการหมู่บ้านศีล 5

ก่อนเริ่มการประชุม พระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี มอบใบประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แด่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

ที่มอบจอแอลอีดี จำนวน 4 จอขนาดใหญ่ให้กับ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ ซึ่งติดตั้งที่ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ และอาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง อาคารละ 2 จอ

ทั้งนี้ ในการเปิดอบรม “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตินธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง กล่าวว่า

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

เพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืน จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ

จัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสารสร้างเสริมสันติสุข นำศีล 5 สู่ภาคประชาชน การทำงานในชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และต่อยอดโครงการหมู่บ้านศีล 5

ด้าน พระมหาบุญเลิศ อินทปัญโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรม เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานด้านศีล 5 ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน ทั้งจะมีการจัดทำทะเบียนรุ่น ทำบัตรประจำตัว ในฐานะผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม

โดยเมื่อผ่านการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีหน้าที่สำคัญในการทำงานคือ เชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการโครงการส่วนกลาง ทั้งจะนำรายชื่อพระที่ผ่าน การอบรมครั้งนี้แจ้งมหาเถรฯ เพื่อรับทราบ

เนื่องจากหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการของมหาเถรฯ และจากนั้นจะมีการสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เวิร์กช็อป-คณะสงฆ์นครปฐม ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5
ข่าวที่เกี่ยวข้อง