พระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" บนพระเครื่อง (2)

15 พ.ย. 2559 - 03:00 น.

พันธุ์แท้พระเครื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ราม วัชรดิษฐ์

 

กล่าวถึง พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการยิ่งใหญ่ เป็นมหาราชของแผ่นดินไทย ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในทุกด้าน ได้รับการยกย่องสรรเสริญและเทิดพระเกียรติจากทั่วโลก เมื่ออัญเชิญมาประดิษฐานบนพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญต่างๆ ซึ่งทรงคุณอเนกอนันต์อยู่แล้ว ย่อมสร้างความสิริมงคลและมหามงคลสูงส่งอย่างหาที่สุดมิได้

การจะอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” มาประดิษฐานบนวัตถุมงคล ไม่ว่าจะเป็น พระบูชา พระเครื่อง หรือ เหรียญ นั้น ส่วนใหญ่จะมีขึ้นในโอกาสอันสำคัญๆ อาทิ ครบรอบพระชนมพรรษา หรือสถาปนาพระอาราม เป็นต้น และการจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐานบนพระเครื่องนั้น จะต้องทำหนังสือเป็นทางการผ่านสำนักพระราชวัง มีมูลเหตุแห่งการขอพระราชทาน และรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน

เมื่อทางสำนักพระราชวังตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว จึงนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรหรือไม่ จากนั้นทางสำนักพระราชวังก็จะทำหนังสือตอบมายังผู้ขอต่อไป วัตถุมงคลที่ผ่านพระบรมราชวินิจฉัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐานบนพระเครื่องนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อทั้งสิ้น

วัตถุมงคลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ในสมัยพระองค์ เรียกว่ามีมากพอสมควร ด้วยน้ำพระทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยเมตตายิ่งใหญ่ ทรงตระหนักถึงความจงรักภักดีของปวงประชาที่ต้องการเก็บรักษาสิ่งมงคลในพระองค์ไว้สักการบูชา อาทิ

– พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร ปี พ.ศ.2506 วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี นับเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ภปร ประดับเหนือผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป


%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%89-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-2

– พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร ปี พ.ศ.2508 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายช่างผู้ชำนาญออกแบบโดยนำศิลปะที่โดดเด่นของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เชียงแสน และลังกามาผสมผสานกัน และได้พระราชทานภาษิตจารึกที่ฐานว่า “ทยฺยชาตฺยา สามคฺคยํ สติสญฺชาเนน โภชสิยํ รกฺชนฺติ” (คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทอยู่ได้ ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี) นับเป็นพระพุทธรูปแบบพิเศษที่งดงามและพร้อมสรรพด้วยสัญลักษณ์แห่งศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์)

4-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

– เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี พ.ศ.2525 สร้างขึ้นในช่วงของ “ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” โดยวัดบวรนิเวศวิหาร และสภากาชาดไทย ร่วมกันดำริสร้างอาคาร 4 ชั้น ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับพระภิกษุ-สามเณรที่อาพาธ และมีมติขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นามอาคารว่า “วชิรญาณวงศ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2525 ในการนี้ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก ด้านหนึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ อีกด้านหนึ่งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดิษฐานไว้ พร้อมกับขอพระราชทานให้การสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุกประการ จึงได้จารึกอักษรไว้ในเหรียญว่า “รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ สร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ร.พ.จุฬา ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

3-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%ab

– เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร ปี พ.ศ.2530 วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นเหรียญที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา ในนามคณะสงฆ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ด้านหน้าเป็นรูปพระชัยวัฒน์ ที่เรียกกันว่า “พระชัยหลังช้าง” ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” มีอักษรปรากฏบนเหรียญว่า “๕ ธันวาคม ๒๕๓๐” และ “คณะสงฆ์สร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ” ประการสำคัญยิ่งอีกประการคือ สมเด็จพระสังฆราชถึง 2 พระองค์ ร่วมพิธีปลุกเสก ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช (วาส) วัดราชบพิธฯ และสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในกาลต่อมา (พ.ศ.2532)

ยังมีวัตถุมงคลอีกมากมาย ทั้ง พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระพุทธ-เหรียญพระสงฆ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐาน อันนับเป็นมหามงคลและสิริมงคลสูงส่ง

ซึ่งจะแสวงหาข้อมูลมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับผม

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" บนพระเครื่อง (2)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง